Ga naar de inhoud

Artikel 1

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of bij de balie van de vestiging af te geven of u online aan te melden via onze website. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Sportcenter Egmond het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Na betaling van hetgeen verschuldigd is, ontvangt u een lidmaatschapspas welke u nodig hebt om toegang te verkrijgen tot de vestiging. Bij elke nieuwe inschrijving wordt €20,- startkosten gerekend. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Sportcenter Egmond-pas, kan een vervangende pas tegen betaling van € 7,50 worden verkregen. Deze pas en uw lidmaatschap blijft eigendom van Sportcenter Egmond. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Jongeren onder 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd. Minimale leeftijd 12 jaar.

Artikel 2

De periode van alle lidmaatschappen, die langer duren dan 1 maand, wordt niet stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Na het einde van de looptijd worden alle lidmaatschappen opvolgend verlengd met 1 maand.  Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt per automatische incasso.

Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling van de maandelijkse termijnen, zal het restant van het totale contractbedrag onmiddellijk – en aldus zonder enige ingebrekestelling – opeisbaar zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover. Het lid kan zijn lidmaatschap minimaal 1 maand van te voren, voor het verstrijken van de overeengekomen termijn, schriftelijk via ons uitschrijfformulier te beëindigen en wanneer de gehele achterstand is voldaan. Uitschrijving  per e-mail wordt niet in behandeling genomen. Indien het lid de gegeven overtreedt, is zulks een reden om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 3

Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten van €5,00. Indien het Lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens Sportcenter Egmond, om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo etc.) wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.

Artikel 4

Sportcenter Egmond behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te wijzigen met een maximaal van € 2,50 per 4 weken. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 5

Sportcenter Egmond behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, die aangeboden worden door Sportcenter Egmond vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen is Sportcenter Egmond gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 6

Het contributiebedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Sportcenter Egmond. U kunt ook uw abonnement niet vroegtijdig opzeggen of tijdelijk stopzetten om medische redenen, vakantie en verhuizing. Bij overlijden kan het lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd. Tevens is het mogelijk om uw lidmaatschap over te dragen naar een ander persoon. Degene die het lidmaatschap overneemt betaald eenmalig €5,- administratiekosten. Bij verhuizing meer dan 20 km is het mogelijk om op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en U dient een bewijs van inschrijving te tonen van uw nieuwe gemeente.

Artikel 7

Sportcenter Egmond behoudt zich het recht om alle overeenkomsten, bij een verhuizing van het sportcentrum, mee te verhuizen. Het Lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een verhuizing van het sportcentrum te ontbinden. 

Artikel 8

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van groepslessen of activiteiten van welke aard ook, bij Sportcenter Egmond, is geheel voor eigen risico van het lid. Bb. Sportcenter Egmond, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en / of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. c. Sportcenter Egmond, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Tevens zal de deelnemer Sportcenter Egmond vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 9

Bij het afsluiten van een abonnement met overstap actie: Er hoeft geen inschrijfgeld of administratiekosten betaald te worden, de actie is alleen geldig bij het afsluiten van minimaal één jaar abonnement, wordt er een looptijd van maximaal één jaar overgenomen, en dient een bewijs van uitschrijving te worden getoond tijdens de inschrijving. Bij een abonnement afgesloten via de overstapactie geldt, dat bij een opzegging tijdens de periode dat het lidmaatschap actief is, de gratis sportperiode terug betaald dient te worden.

Artikel 10

De algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcenter Egmond staan op de website www.sportcenteregmond.nl en zijn bij de balie van Sportcenter Egmond op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcenter Egmond te accepteren en hierna te handelen. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Sportcenter Egmond en het lid. Bij in overtreding van een van onze huisregels behoudt Sportcenter Egmond het recht het lidmaatschap te beëindigen.